Evro ili euro, pitanje je sad?

Evro ili euro, pitanje je sad?

Prošle nedelje, na venčanju moje sestričine, srela sam brata koji živi i radi u Nemačkoj.

Evro ili euro, pitanje je sad?
Pixabay

Pokazao mi je novčanice koje se koriste u Evropskoj uniji, na kojima je naziv valute napisan na tri svetska pisma… i potvrdio, sa vrlo „slikovitim” dokazom, ono o čemu smo već pisali u „Jezikomaniji”…

Kako se kaže: EVRO ili EURO? Prvo mi odgovorite na sledeća pitanja:

– Ka­ko se, u srp­skom je­zi­ku, na­zi­va kon­ti­nent na ko­me ži­vi­mo? EVRO­PA!

– Ka­ko bi se tre­ba­la zva­ti va­lu­ta te EVRO­PE, ako je za­mi­sli­mo kao jed­nu dr­ža­vu. EVRO!

U špan­skom se pi­še EURO­PA i či­ta se EURO­PA pa se sa­mim tim i ka­že EURO. U ne­mač­kom se ka­že OJ­RO­PA, a va­lu­ta je on­da OJ­RO. U en­gle­skom se či­ta JU­ROP, pa se va­lu­ta či­ta JU­RO, u Bugarskoj EVROPA, a valuta EVRO.

Pixabay

Ne vi­dim on­da zbog če­ga bi u srp­skom kon­ti­nent bio EVRO­PA, a va­lu­ta EURO. Lo­gič­no je da bu­de EVRO. To je po­tvr­dio i Od­bor za stan­dar­di­za­ci­ju srp­skog je­zi­ka: „Na­ziv no­ve va­lu­te bi tre­ba­lo u srp­skom da gla­si EVRO (mu­škog ro­da), u mno­ži­ni EVRI”.

Advertisements

Po­ku­šaj­te, mno­go je lak­še re­ći, a uz to je i pra­vil­no!

Izvor: Dnevnik/ Na­ta­ša Mir­ko­vić