PSS – istina o povećanju plata u MUP-u: Od 0-9 % za radnike, do 45% za šefove

Prenosimo vam saopštenje Policijskog sindikata Srbije, jedinice u Kragujevcu, o zaradama policijskih službenika koje su počele sa isplatom od 1. januara 2019. godine. U saopštenju se detaljno objašnjava i jasno stavlja do znanja da su nimalo ili najmanje povećane plate a samim tim i da se najmanje vrednovan rad onih policajca koji rade na ulici, i čiji životi i zdravlje su neprestano ugroženi, dok je najveće povećanje namenjeno rukovodećem kadru, tj. onima koji radno vreme provode u toplim kancelarijama.

Kako ističu u Policijskom sindikatu Srbije, zbog istine koje otkrivaju, i zbog njihove borbe za prava svih, a ponajviše onih običnih policijskih službenika, koji su ugroženi i od kriminalaca na ulici i od kriminalaca u vrhu MUP-a, krenula je akcija otimanja reprezentativnosti PSS, kako bi ostao samo jedan, poslušni “sindikat” i kako istina ne bi izašla na videlo.

PSS - istina o povećanju plata u MUP-u: Od 0-9 % za radnike, do 45% za šefove

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Sl.glasnik RS“ 18/16, 108/16, 113/17, 95/18), uređuje se sistem plata zaposlenih u javnom sektoru.

Članom 1 stav 3 tačka 2 zaposlenima u javnom sektoru, smatraju se i policijski službenici i lica u radnom odnosu u drugim organima na koje se primenjuju propisi o policijskim službenicima.

Članom 7, predviđeno je da je osnovica jedinstvena za sve zaposlene i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu zakonom o budžetu republike Srbije.

Ono što je bitno za zaposlene u MUP-u, članom 39 stav 2 je predviđeno da se do 01.01.2020.godine sa odredbama ovog zakona usklade zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja policijskih službenika i zaposlenih u organima u čijem je delokrugu bezbednost i obaveštajni poslovi.

Kako i predviđa predhodni član, došlo je do izmena Zakona o policiji (“Sl.glasnik RS“ 87/2018) u delu kojim se uređuju plate policijskih službenika, nakon čega je doneta i Uredba o platama policijskih službenika (“Sl.glasnik RS“ 91/2018), na osnovu koje su počele sa isplatama zarade policijskih službenika od 01.01.2019.godine.

Ono što se prećutkuje, a veoma je bitno za policajce, vatrogasce, zaposlene na upravnim poslovima, logistici i drugim zaposlenima sa srednjom stručnom spremom, na koeficijent plate koji je utvrđen rešenjem o raspoređivanju, zbog isplate plate i prikaza povećanja plate, dodat je numerički ekvivalnet u plusu, čime su zaposleni sa srednjom stručnom spremom dobili povećanje plate u rasponu od 6-9% zavisno od radnog mesta.

Međutim ono što je bitno, taj numerički ekvivalent koji je u 2019.godini dodat koeficijentu koji je utvrđen rešenjem o raspoređivanju, od 01.01.2020.godine se ukida i plata od januara 2020 godine se dobija množenjem :

– keoficijenta utvrđenog rešenjem,
– minulog rada i
– osnovice, koju utvrđuje Vlada Republike Srbije, i koja će biti ista za sve zaposlene u javnom sektoru.

Ukoliko osnovica u 2020.godini, ostane ista kao i u 2019.godini, a koja trenutno iznosi za zaposlene u MUP-u 30.376,82 dinara, svim policajcima i vatrogascima-spasiocima koji su raspoređeni na ista radna mesta, visina ličnog dohotka će se vratiti na nivo od decembra 2018.godine, a nekima (upravni i logistika) će biti i manja u odnosu na decembar 2018.godine.

Za razliku od policijskih službenika sa srednjom stručnom spremom, zaposlenima sa višom i visokom se ukida negativni numerički ekvivalent koji im je sada uračunat prilikom određivanja plate, i samim tim njima se od 01.01.2020.godine visina ličnog dohotka još više uvećava u odnosu na trenutni koju će primati u toku 2019.godine.

Naglašavam da samo u slučaju zadržavanja osnovice u 2020.godini na nivou sadašnje osnovice u iznosu od 30.376,82 dinara, plata 2/3 zaposlenih u MUP-u koje čine uniformisani pripadnici /policajci i vatrogasci-spasioci/ vraća se nivo decembra 2018.godine, uvećana za nekih 200-500 dinara.

U slučaju povećanja visine osnovice za 2020.godinu, policajci i vatrogasci, će zadržati visinu sadašnje plate ili neznatno uvećanje, ali će onda doći do još veće razlike u ličnim dohodcima zaposlenih sa srednjom stručnom spremom i zaposlenih sa višom ili visokom stručnom spremom.

Nemamo ništa protiv da se vrednuje posao koji se obavlja sa višom ili visokom stručnom spremom, ali smo protiv degradacije posla koji sa srednjom stručnom spremom obavljaju policajci i vatrogasci-spasioci, onih koji čine 2/3 zaposlenih u MUP-u i oni koji pored redovnih poslova i zadatka, obavljaju i sve složene, zahtevne i po život opasne poslove, a da to nije adekvatno vrednovano prilikom utvrđivanja ličnog dohodtka.

Postavlja se pitanje, zbog čega MUP , Uredbom o platama policijskih službenika, policajcima i vatrogascima sa srednjom stručnom spremom nije predvideo dodatni koeficijent na osnovicu kojim bi se uvećala plata za 30-50 % u odnosu na plate drugih državnih službenika, a zbog specifičnosti posla, opasnosti po život i dr.

Mnogi bi rekli imate benificije zbog posla kojim se bavite, da u pravu ste, ali je novom sistematizacijom obezbređena benificija, jer je ista dodeljena velikom broju poslova koji se obavljaju isključivo i samo u kancelarijama, pa baš iz tog razloga treba napraviti razliku i posebno vrednovati posao policajaca i vatrogasaca, sa srednjom stručnom spremom, koji svoje redovne poslove i zadatke obavljaju u specifičnim uslovima po život i zdravlje.

Svaki posao je specifičan bez obzira na organizacionu jedinicu u sastavu Ministarstva, ali je ipak posao policajaca i vatrogasaca-spasioca sam po sebi poseban i specifičan i kao takav se mora adekvatno vrednovati i odvojiti od ostalih poslova.

Istina oko povećanja koja se zanemaruje i prećutkuje, rečeno povećanje od 3-17%

Advertisements

– zaposlenima sa osnovnom školom (nameštenici) povećanje 0 %
– zaposlenima sa srednjom stručnom spremom povećanje 6-9%
– zaposlenima sa višom i visokom stručnom spremom povećanje 14-45%

Istinu treba sakriti, zato im je potreban samo jedan reprezentativni sindikat, sindikat koji će zarad lične koristi o svemu ćutati.

Balkanska